دایره المعارف آنلاین

شرکت توکاریل
لکوترول
Leukotrile

لکوترول محصولی از سیستم های حمل و نقل جنرال الکتریک (از زیرمجموعه های شرکت معظم جنرال الکتریک) می باشد که به لکوموتیوهای راه آهن اجازه می دهد در طول یک قطار توزیع شوند (نیروی توزیع شده). این محصول در بیش از 8500 لکوموتیو در سرتاسر دنیا نصب شده است که، از طریق آن سیگنال های رادیویی از لکوموتیو اصلی به لکوموتیوهای کنترل از راه دور ارسال می شود. (حمل و نقل جنرال الکتریک، 2008)

لکوترول
Leukotrile

لکوترول محصولی از سیستم های حمل و نقل جنرال الکتریک (از زیرمجموعه های شرکت معظم جنرال الکتریک) می باشد که به لکوموتیوهای راه آهن اجازه می دهد در طول یک قطار توزیع شوند (نیروی توزیع شده). این محصول در بیش از 8500 لکوموتیو در سرتاسر دنیا نصب شده است که، از طریق آن سیگنال های رادیویی از لکوموتیو اصلی به لکوموتیوهای کنترل از راه دور ارسال می شود. (حمل و نقل جنرال الکتریک، 2008)