سهام پس از افزایش سرمایه

شرکت توکاریل

قیمت جدید سهام پس از افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات یعنی روش حق تقدم به صورت زیر محاسبه می شود:

قیمت جدید پس از افزایش سرمایه برابر است با (قیمت قدیم +(ارزش اسمی هر سهم*نسبت افزایش) تقسیم بر نسبت افزایش

مثال : قیمت سهام شرکتی 2722 ریال است. این شرکت 30 درصد افزایش سرمایه می دهد. برآورد قیمت جدید چقدر خواهد بود؟

برآورد قیمت جدید=(2722+(1000*0.3) تقیسیم بر 1.3= 2324 ریال