مستندات

شرکت توکاریل

صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

file name : surat97.pdf
file size : 2 MB
دانلود

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

file name :
file size :
دانلود

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

file name : CpayYP8J1zij8cpeY8n2HA3d3d.pdf
file size : 31 KB
دانلود

صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)

file name : h702YsXDSKlYUE2bsv04VAg3d3d.pdf
file size : 77 KB
دانلود

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه)

file name : 0i40p1tfUonuF7dXyRzAJhA3d3d.pdf
file size : 27 KB
دانلود

گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

file name : aiYRjM0Byf2hSTmxoMoYXQ3d3d.pdf
file size : 18 KB
دانلود