راه اندازی ۷۷دستگاه لکوموتیو GT26CW

تاریخ شروع پروژه

توضیحات پروژه

شرکت البرز نیرو با اتخاذ تدابیر مناسب موفق شد ۷۷ دستگاه لکوموتیو را خریداری و وارد نماید.

۱۲۷_orig