نصب سیستم کنترلی میکروپروسسوری جدید

تاریخ شروع پروژه

توضیحات پروژه

دو دستگاه از لکوموتیوهای شرکت در نیمه دوم سال ۸۹ به سیستم MEP661 مجهز شدند که اکنون در حال سیر می باشند.

controler