نگهداری وتعمیر خطوط تخلیه سرباره ی فولاد

تاریخ شروع پروژه

توضیحات پروژه

از جمله شاخص های مهم و زیربنایی توسعه ی صنعت ریلی ؛ توسعه ی شریان های ریلی و نیز تسری و اتصال آن به شبکه ی ریلی سراسری است

۱۲۶_orig